ಸಾಗಾಣಿಕೆ

1.4.2004 ನಂತರ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.