ಟೆಂಡರ್‍ಗಳ ಸುದ್ದಿ

 
ಕ್ರ ಸಂವಿಷಯವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ
1ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್
2ತಾಳೆಎಣ್ಣೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಟೆಂಡರ್
3ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ
4ಡಬಲ್ ಫೊರ್ಟಿಪೈಡ್ ಉಪ್ಪು ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್
5ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್
6ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್
7ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ
8ಡಬಲ್ ಫೊರ್ಟಿಪೈಡ್ ಉಪ್ಪು ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮರು- ಟೆಂಡರ್
9ಡಬಲ್ ಫೊರ್ಟಿಪೈಡ್ ಉಪ್ಪು ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
10ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್
11ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್
12ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್
13ಹೆಸರುಕಾಳು, ಅಲಸಂಡೆಕಾಳು, ಹುರುಳಿಕಾಳು, ಕಡ್ಲೆಕಾಳು ಮತ್ತು ಬಠಾಣಿ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವದಿ ಟೆಂಡರ್
14ಡಬಲ್ ಫೊರ್ಟಿಪೈಡ್ ಉಪ್ಪು ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್
15ಡಬಲ್ ಫೊರ್ಟಿಪೈಡ್ ಉಪ್ಪು ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮರು- ಟೆಂಡರ್
16ಹೆಸರುಕಾಳು, ಅಲಸಂಡೆಕಾಳು, ಹುರುಳಿಕಾಳು, ಕಡ್ಲೆಕಾಳು ಮತ್ತು ಬಠಾಣಿ ಮತ್ತು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್
17ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆಯಡಿ 1 ಲೀಟರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‍ಬಿಡಿ, ತಾಳೆಎಣ್ಣೆ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ನೊಂದಣಿ ಬಗ್ಗೆ.
18ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್
19 ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್
20ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್
21ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
22ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್
23ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್
24ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸರಬರಾಜುದಾರರಾಗಿ NCDEX Spot Exchange Ltd., ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೊಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:11.04.2011.