.
KARNATAKA FOOD AND CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.,
# 16/I, Millers Tank Bed Area, Vasanthnagar, Bangalore ? 560 052
Phone No 22096600, Fax ? 22251229
E-mail ? fm@kfcsc.com


vÉÆUÀj¨ÉÃ¼É C¯ÁàªÀ¢ü mÉAqÀgï gÀzÀÄÝUÉƽ¹gÀĪÀ §UÉÎ.                ¸ÀASÉå/PÀD£Á¸À¤¤/ªÀiÁ.PÀmÉÖ/DzÁAiÉÆÃ/73/10-11/                                             ¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ 17.08.2010  


CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆúÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr gÁdåzÀ 28 f¯ÉèUÀ½UÉ CPÉÆÖçgï-2010 jAzÀ ªÀiÁZïð-2011gÀ ªÀgÉUÉ (6 wAUÀ¼À CªÀ¢üUÉ) vÉÆUÀj¨ÉÃ¼É ¸ÀgÀ§gÁfUÁV CºÁ餸À¯ÁVzÀÝ ¥ÀæPÀluÉ ¸ÀASÉå/ PÀD£Á¸À¤¤/ ªÀiÁ.PÀmÉÖ/DzÁAiÉÆà / 73/ 10-11/05.08.2010£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 10.08.2010 gÀAzÀÄ ¥ÀæeÁªÁt ºÁUÀÆ mÉʪÀiïì D¥sï EArAiÀiÁ ¢£À¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¤ÃrzÀÝ C¯ÁéªÀ¢ü mÉAqÀgï ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.

             ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV www.kfcsc.com žÀA¥ÀQðžÀ§ºÀÄzÀÄ.

             zÀÆgÀªÁt žÀASÉå: 080 22096557, 080 22353423 080 22260752