PlP Dg v UjP ggd U Aiīv
(A. 16/L, Įg mAP qKjAi, AvUg,
AUg-560 052.

Phone No 22096600, Fax 22251229                               ɸgP, AzP, gP, PqP, ou v vUjü ggfUV mAqg                              AS:PD/i.Pm/CzAi/69/2009-10                                                     AP.03-12-2009  


CPg zú AidAirAiİ gdz 28 fUU sɧj, iZ, K 2010 g CU ɸgP, AzP, gP, PqP, ou v vUjü ggfUV mAqg ggfUV Pj AU, Įg, gU AgĪ iglUgjAz fg mAqg PgAiĮ zsjVz. mAqgzgg Pr zg ƢgĪg(J-1)CAw UƽĪ ouU Ƣz zg jUt¸UĪŢ.Dzg DAiAiiz(J-1)mAqgzgg ouU rP z ggd iqPUvz. F AAzs mAqg sgAU AP: 07-12-2009 jAz 05-01-2010 ggU AAz Uz f ܥPg PbjU Pɮz üAiİ g.500/- U w (g wĪŢ) CfAiģ qAiħzVz. Aii P U rP it DAii f ܥPgU mAqg CfAiİ agvg. mAqgU AAz f PbjU U aP̧g fU Pïg f PbjAiİ, gģUg fU AUg (zQt) f PbjAiİ, PqU fU ʸg f PbjAiİ v GqĦ fU AUg f PbjAiİ F PɼU UrgĪ CAiƼU vPz.

P AS fUmAqg PjĪ PƣAi AP v Ai mAqgU vgAiĪ ܼ AP U Ai
01 ɼUA, eg, Pgg, j, UzU, UPm.DAii f Pbj U AP 06-01-2010 Ae 5-00 WAmAiĪgU f Pbj ɼUA 07-01-2010 gAz ɼU 11.00 WAmɬAz
02 UĮU, zg, AiizVj, Pƥ, gAiZg, jDAii f Pbj U AP 06-01-2010 Ae 5-00 WAmAiĪgU f Pbj UĮU 08-01-2010 gAz ɼU 11.00 WAmɬAz
03 AUg(zQt), vĪPg, ztUg, avzU, U, Pïg, gģUg, aP̧gDAii f Pbj U AP 06-01-2010 Ae 5-00 WAmAiĪgU f Pbj AUg (zQt) 11-01-2010 gAz ɼU 11.00 WAmɬAz
04 ʸg, PqU, Aq, , ZgdUg, AUg, GqĦ, aP̪UgDAii f Pbj U AP 06-01-2010 Ae 5-00 WAmAiĪgU f Pbj ʸg 12-01-2010. gAz ɼU 11.00 WAmɬAz

             aѣ iwUV www.kfcsc.com AQz.

             zgt AS: 080 22096555, 080 22353423 080 22260752

/-                          

ܥP zPg.