.
KARNATAKA FOOD AND CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.,
# 16/I, Millers Tank Bed Area, Vasanthnagar, Bangalore 560 052
Phone No 22096600, Fax 22251229
E-mail fm@kfcsc.com


AQ mAqg Plu   AS:PD/P.P/Dqv/s./2008-09                                                                    20 Ag 2008.  


PlP Dg v UjP ggd U Aiīv AUjgĪ v PAz Pbj U Evg WlPUU szv A ê MzVĪzPV AzĹz Sv szv A ê UwUzgjAz ƺgz mAqgU D餸Vz.

DQAiļ szv Keɤ/mAqgzgg mAqg sgAU g.200/- Į w AP 24-11-2008 jAz 06-12-2008ggU Pbj üAiİ PlP Dg v UjP ggd U Aiīv, 16/L, Įg mAP q KjAii, AvUg, AUg-560 052 EAz qAiħz. ƺgz mAqgU Pj PƣAi AP 09-12-2008g zs 12-30ggU, U Cz zs 3-30 WAmU djgĪ mAqgzgg Az mAqgU vgAiįUĪz.

mAqg evU E.JA.r. g.5000/- (Lz g gƥU iv) r.r. ƮP AUjgĪ Aiizzg gPv APU wAiiUĪAv P.

 

zs ܥPg.