.
KARNATAKA FOOD AND CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.,
# 16/I, Millers Tank Bed Area, Vasanthnagar, Bangalore 560 052
Phone No 22096600, Fax 22251229
E-mail fm@kfcsc.com

AQ

C g mAqg Plu

   AS/PD//v.Ju/mAqg/2008-09/                                                                AP: 04-08-2008  

dP vgu zwAiİ gdz AUg zQt v Gvg, eg, aP̪Ug, avzU, ztUg, gģUg, U, Gvg Pq, ZgdUg, zQt Pq/GqĦ, zsgq, Pƥ, Aq v gAiZg fU UlĪĽUUU ltPj gn֣ nUU vAz (1 lg v Ju EgĪ 10-12 P aîU) vJuAiģ AUg WlPAz UtP iq C UtP UwUzgg / j iPjAz Uv ƣAiİ ƺgz fg C g mAqg PgAiįVz. F AAz mAqg sgAU AP 06.08.2008 jAz 12.08.2008 g gU Uz AAz f PbjU Pɮz üAiİ g. 500/- (g. Lzģg iv) U w (AgVUĪŢ) qAiħzVz U gģUg fU AUg-zQt f PbjAiİ, GqĦ fU AUg f PbjAiİ, Cf sgAU qAiħzVz. swirz mAqg CfU AP 13-08-2008 g Ae 5.00 WAmAiĪgU AAz f PbjU PjUĪz. AP 14-08-2008 gAz ɽU 11.00 WAmU mAqgzgg / Cg wU Rz mAqg Pm-1 (vAw Pgv) Pm-2 (tP gv) vgAiįUĪz. aѣ iwUV www.kfcsc.com AQzVz. .

  mAqg gv v AiĪiU :

  Cv:-

  1.  mAqg Īg P 10 .l xz 3 jU v ɸj/v AAi ɸj AgP. CPvU vPAv aѣ jU MzVĪ x AgP.

  2. zj U v QAv AizVggz.

  3. mAqgzgg Ez vgz UtP gĪ CĨsz U Pj ES/U/SV AUAz qz zsrPgt v qP.

  4. gd v PAz Pgz Dg v UjP ggd ES / Uz Pgg Cx Cg wgz AAPg mAqg sUĪz âz.

  5. mAqgzgg EJAr v۪V g.50,000/- v۪ r.r gƥz v mAqgAU PUvz. EJAr gv mAqgU PjUĪŢ.

  6. Aiı mAqgzgg g.5 P szv oêt qPUvz. F vz g.1 P r.r gƥzAi Gz g.4 P AP UgAn gƥzAi qPUvz.

  7. Aiı mAqgzgg g UƼUV AiĪiAiAv Pgg irPAq szv oêt, r.r v AP UgAn PUvz.

  8. mAqgzgg mAqg vgAiĪ Aiz RzV E v CPv wU ƮP djgP. wU P CPgv Agvz.

  9. Aiı mAqgzgg v Rav U zgt AS APPV vPz.


  vAwP gv:-

  1. mAqgzgg v mAqgU ƺg iqz Jgq PmU vAwP gv z Pm (zRU) Jgq PmAiİ Uv ƣAiİ UtP zg Ƣ vPV P.

  2. zAi PmAiİ mAqgzgg CPvV irz Ʈ mAqg ƣAiAU F PɼV zRU MUArgP.

  C) EJAr v۪V g.50,000/- Uz ɸj DAii f PAzU wAiiUĪAv gPv/qAPAz qAiįz r.r.

  D) UtP CĨsz U zsrPgt v.

  E) v ɸj AgĪ jU U Dg.n.M jAz qAiįz jfg- JPmP U Dg. P wU (v QAv Aizz jU jUt¸UĪŢ)

  F) DyP wUw U xz zsrPgt v. Pz Jgq U Drmq s- v:S.

  G) DzsAi vjU wU AAz A z zsrPt v (copy of Income Tax return duly attested)

  H) ê vjU, mU AAz Azt itvz w U A z ê vjU wAi zsrPv v.

  I) mAqg sUĪg v U v PlAz zg AiiAiz Az Aiiz Qģ RzݪU A Azg U U v Cx v AAiģ Aiiz A/ESɬAz PnU j JA U itv (Cqɫm) Īz.

  J) mAqg Ī AAi zjP AAiiVzݰ, zjP Pgg v (partnership deed) vz wAiģ Īz. Pj A E PAAiiVzݰ zjP AAi ʯ U PAAi ĪgAqi wAiģ Īz.

  K) mAqgU irgĪg v AgĪ CPgz U P DPg v (power of attorney & authorization to sign the tender on behalf of the firm / company /society) Īz.

  Z:-

  Pm-1g ð zRU Uw۹zg CAv mAqgU CUƽUĪz. D mAqgUU AAz tP qأ (Jgq Pm) vgAiįUĪŢ.


  Jgq Pm:-

  Uv ƣAiİ v UtP zgU w 100 lgU/w Q. U Av ֪V CPg U CAPU Ƣ Īz. Aiiz wzݥr irzݰ CAv wzݥrU zsrPj t iqĪz. P zsrPgt Ez wzݥrU jUt¸UĪŢ.

  ün:-

  1) mAqg zRU vgu DgAs AP 06-08-2008.
  2) mAqg Cf qAiĮ PƣAi AP 12-08-2008.
  3) sw irz mAqg Pw PƣAi AP 13-08-2008 Ae 5.00 UAmAi gU (Uv C Avg vqV Pvz mAqg CfU wgjUĪz).
  4) mAqg vgAiĪ AP 14-08-2008g ɽU 11.00 UAmU (Uz DAii f PbjU) (vAwP gvU Pm-1 v 2.)

        Sd/-

  ܥP zPg.