ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ಪದ್ಧತಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮವು ಪಡೆದು, ಹಂಚಲಾದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ವಿವರ :
200720082009
ನವೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಜನವರಿ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫೆಬ್ರವರಿಫೆಬ್ರವರಿ
  ಮಾರ್ಚ್ಮಾರ್ಚ್
  ಏಪ್ರಿಲ್ 
  ಮೇ 
  ಜೂನ್ 
  ಜುಲೈ 
  ಆಗಸ್ಟ್  
  ಸೆಪ್ಟಂಬರ್  
  ಅಕ್ಟೋಬರ್  
  ನವಂಬರ್  
  ಡಿಸೆಂಬರ್