30-09-2015 ರಂದು ನಿಗಮದಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರ ಹುದ್ದೆವಾರು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ :-


ನಿಗಮದ ನೌಕರರು

ನಂ. ಹುದ್ದೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹುದ್ದೆ  

ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರಸಂಖ್ಯೆ 
 

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊರತೆ
1.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

01 01 - -
2. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು 01 01 - -
3. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಿರ್ದೇಶಕರು 01 01 - -

4.

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

01 01 - -

5.

ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

01 01 - 01
6. ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 01 01 (ಸಿ)--
7. ಆಲೆಪ 01 01 - -
8. ಹಿರಿಯ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 01 - 01
9. ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 02 02 - -
10. ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆರ್ಥಿಕ) 01 - - 01
11. ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 31 8+5 (ಎರವಲು) - 18
12. ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 33 22+7 04
13.

ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಲೆಕ್ಕ

102
35
99
- 03
35
14. ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು 04 -- - 04
15. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರರು
04 - - 04
16. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು (ಲೆಕ್ಕ)
ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು
172
35
30
83
19
20
-
-
89
16
10
17.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು/ಗು.ಹಾ.ಬೆ

605 352 - 253
18.

ಹಿರಿಯ ಚಾಲಕರು
ಚಾಲಕರು

12
43
12
24
-
-
-
19
19. ಅಟೆಂಡರ್ಸ್
ನಾ.ದ.ನೌ
21
366
21
84
- -
282
20. ಯಂತ್ರ ಚಾಲಕರು 01 - 01
 

ಒಟ್ಟು

1505 758+05 (ಎರವಲು) - 742