ಡಿಸೆಂಬರ್-09ರಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್‍ಸಿಎಸ್‍ಸಿಯ ವಿವಿಧ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‍ಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾಹೆಯಾನ ಮಾರಾಟದ ವಿವರಣಾಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ಸ್ಥಳ ಜಿಲ್ಲೆ  ದಿನಾಂಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ವಿವರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲೀಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸಲ್ ಲೀಗಳಲ್ಲಿ
1. ಬನಶಂಕರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 27-03-2003 ಬಿಐಓಸಿ ಡೀಲರ್‍ಶಿಪ್ 109293 124800
2. ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 11-02-2005 ಹೆಚ್‍ಪಿಸಿ ಕೋಕೋ 79785 62892
3.   ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೋಲಾರ 05-03-2002 ಬಿಪಿಸಿ ಶಾಶ್ವತ 9536 17730
4.   ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಚಾಮರಾಜನಗರ 09-07-2009 ಐಒಸಿ 65591 6203


ಡಿಸೆಂಬರ್-09ರಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್‍ಸಿಎಸ್‍ಸಿಯ ವಿವಿಧ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾಹೆಯಾನ ವಿವರಣಾಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ಸ್ಥಳ ಜಿಲ್ಲೆ  ದಿನಾಂಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ವಿವರ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಗಳಲ್ಲಿ
1.   ಬನಶಂಕರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 27-08-2005 ಐಓಸಿಎಲ್ ಡೀಲರ್‍ಶಿಪ್ 182839
2.   ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 15-02-2008 ಐಪಿಪಿಎಲ್ ಡೀಲರ್‍ಶಿಪ್ 283542