ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳ ಹೆಸರು
ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ದೂರವಾಣಿ (ಕ) ದೂರವಾಣಿ (ನಿ) ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಜೆಡ್. ಜಮೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 22253659, 22034835
ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಹೇಮಾಜಿ ನಾಯಕ್, ಐಎಎಸ್,
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 22260932 22266299 9448496002
ಶ್ರೀ. ಎಂ.ವಿ.ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 22200660    9448496003
ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಟಿ. ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಿ) -
ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಎನ್. ಬಸವರಾಜ್ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 22096651    2209688 9448496000
ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 22096519         
ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎನ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಬು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋಶ 22096500   --- - -
ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 22096662   ---   - -
ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುರೇಖಾ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು -   --- - -
ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ್‍ಮೂರ್ತಿ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - - -
ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ವೈ. ಬಿಸ್‍ನಾಲ್ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 22096705   ---   - -