ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳ ಹೆಸರು
ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ದೂರವಾಣಿ (ಕ) ದೂರವಾಣಿ (ನಿ) ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶ್ರೀ ಹಾಜೀ ಶಫೀ ಉಲ್ಲಾ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 22096702 23200001 22096702    9448237695
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, 22096704 22267052 9480811867
ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಹೇಮಾಜಿ ನಾಯಕ್, ಐಎಎಸ್,
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 22260932 22266299    9448496002
ಶ್ರೀ. ಎಂ.ವಿ.ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 22200660 25721982   ---    9448496003
ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಟಿ. ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಿ) -   --- -    -
ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಎನ್. ಬಸವರಾಜ್ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 22096651   2209688    9448496000
ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 22096519   ---   ---   ---
ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎನ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಬು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋ 22096500   --- - -
ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 22096662   ---   - -
ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುರೇಖಾ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು -   --- - -
ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ್‍ಮೂರ್ತಿ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - - -
ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ವೈ. ಬಿಸ್‍ನಾಲ್ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 22096705   ---   - -