ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಘಟಕಗಳು
    ಸ್ಥಳ ಜಿಲ್ಲೆ          ದಿನಾಂಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ವಿವರ
1. ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು --- ಐ.ಓ.ಸಿ -
2. ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ 1-4-1998 ಐ.ಓ.ಸಿ -
3. ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ --- ಐ.ಓ.ಸಿ -
4. ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ --- ಐ.ಓ.ಸಿ -
5.   ಕೂರು ಕೂರು 1997 ತುಮಕೂರು -
6. ಕದಿರೇನ ಹಳ್ಳಿ  ಬೆಂಗಳೂರು --- ಐ.ಓ.ಸಿ -