ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
16/ಐ,ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-52
ಬೆಂಗಳೂರು - 560052
 
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅದಿನಿಯಮ - 2005
 
ಅದ್ಯಾಯ - 01 ಅದ್ಯಾಯ - 10
ಅದ್ಯಾಯ - 02 ಅದ್ಯಾಯ - 11
ಅದ್ಯಾಯ - 03 ಅದ್ಯಾಯ - 12
ಅದ್ಯಾಯ - 04 ಅದ್ಯಾಯ - 13
ಅದ್ಯಾಯ - 05 ಅದ್ಯಾಯ - 14
ಅದ್ಯಾಯ - 06 ಅದ್ಯಾಯ - 15
ಅದ್ಯಾಯ - 07 ಅದ್ಯಾಯ - 16
ಅದ್ಯಾಯ - 08 ಅದ್ಯಾಯ - 17
ಅದ್ಯಾಯ - 09 ಅದ್ಯಾಯ - 18