ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀಯುತರು ಪದನಾಮ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
1 ಭೋಗನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2007
2 ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2004
3 ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಆನಂದ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜುಲೈ 1991
4 ಕವಲಪ್ಪ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2006
5 ಕೆ.ಜಿ. ರಾಮಪ್ಪ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜೂನ್ 2005
6 ಎ.ಟಿ. ಮಹಾಬಲರಾಜು ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜೂನ್ 2001
7 ಬಿ.ಆರ್. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜುಲೈ 2005
8 ಗಂಗರಾಮಯ್ಯ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮೇ 2005
9 ಹೆಚ್. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜುಲೈ 2003
10 ಹೆಚ್.ಆರ್. ರೇಣುಕಯ್ಯ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜುಲೈ 2005
11 ಎಲ್.ಎನ್. ಬಸವರಾಜು ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜೂನ್ 2005
12 ಜಿ.ಎಸ್. ಪ್ರೇಮ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜೂನ್ 1994
13 ಪಿ.ಎಸ್. ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2007
14 ಹೆಚ್. ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009
15 ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮೇ 2010
16 ಟಿ. ರಾಜಣ್ಣ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2003
17 ವೇದಮೂರ್ತಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2004
18 ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ನವಂಬರ್ 2001
19 ಟಿ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2005
20 ವೈ.ಪಿ. ಧರ್ಮಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2005
21 ಎಸ್. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 1984
22 ಎಸ್.ಎಸ್. ರಂಗನಾಥರಾವ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 1990
23 ಬ್ರಹ್ಮಾಚಾರ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 1995
24 ಕೆ. ಶಶಿಕಲ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1985
25 ಸಾಂಬಶಿವಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2010
26 ಎಂ.ಬಿ. ಚೇತನ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1993
27 ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 1989
28 ನಂಜಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 1983
29 ಶಿವಕುಮಾರ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1985
30 ಎ. ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 1989
31 ಎಂ. ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 1993
32 ಚೆನ್ನಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 1986
33 ರಾಜಾ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2000
34 ಎಂ. ಮಹೇಶ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ನವಂಬರ್ 2001
35 ಬಿ.ಆರ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮಾರ್ಚ್ 2002
36 ಎಸ್.ಸಿ. ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2002
37 ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2002
38 ವೈ.ಟಿ. ನಿಲಕಂಠಾಚಾರ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 1988
39 ಕೆ. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2005
40 ಎಂ. ಉಮೇಶ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1988
41 ಸಿ.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ. ಜುಲೈ 1985
42 ಬಿ.ಟಿ. ಕೆಂಚಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2007
43 ಬಿ.ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಚಾರ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2007
44 ಹೆಚ್.ಆರ್. ಬಾಲರಾಜ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2006
45 ಎಂ. ಅಂಕಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮಾರ್ಚ್ 2008
46 ಹೆಚ್. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2010
47 ವಿ. ಪುಟ್ಟರುದ್ರಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2010
48 ಬಿ. ರಮೇಶ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಮೇ 1992
49 ಹೆಚ್. ಸುರೇಶ ನಾ.ದ.ನೌ. ಆಗಸ್ಟ್ 1991
50 ಬಾಬುರಾವ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1998
51 ಕೆ.ಹೆಚ್. ಶಿವಶಂಕರ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜೂನ್ 1999
52 ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜೂನ್ 2007
53 ಕೆ.ಜಿ. ವೆಂಕಟಯ್ಯ ನಾ.ದ.ನೌ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009
54 ಎಜಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಸಿ.ಎನ್. ಚಾಲಕರು ಮಾರ್ಚ್ 1988