ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀಯುತರು ಪದನಾಮ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
1 ಬಿ. ರಾಜಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜನವರಿ 2007
2 ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2007
3 ಎಸ್.ಎಸ್.ಇಂದುವದನೆ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಏಪ್ರಿಲ್ 1985
4 ಎಸ್.ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ ಕಛೇರಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಜೂ ನ್ 2006
5 ಬಿ.ಆರ್.ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮೇ 2006
6 ಎಂ. ವಿನಾಯಕ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 1989
7 ಸಿ.ಜೆ.ಶೈಲಜಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2002
8 ಹೆಚ್.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 2006
9 ಎಸ್.ಶ್ರೀಮತಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂ ನ್ 2007
10 ಮಂಜುನಾಥ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 1991
11 ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸುನೀತ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1986
12 ಜೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 1998
13 ಡಿ. ರಾಜ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1996
14 ವೈ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1988
15 ಕೆ.ಎಸ್. ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮನ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1997
16 ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1985
17 ಎಂ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1988
18 ಕೆ. ಶಿವಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1988
19 ಎನ್. ಸುಬ್ರಾಯಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂ ನ್ 1985
20 ಎಸ್. ರಮಾನಂದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 1986
21 ಟಿ.ಎಂ. ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1985
22 ಎಂ. ರೇಣುಕÀಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜು ಲೈ 1988
23 ವೈ.ವಿ. ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 1990
24 ಹೆಚ್.ಕೆ.ಸ್ವಾಮಿನಾಯ್ಕ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1985
25 ಶಿವರಾಜು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1987
26 ಯು. ಶಿವಾನಂದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1988
27 ರಾಮಚಂದ್ರಾಚಾರ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1987
28 ಜಿ.ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1985
29 ಎ.ಆರ್.ಶಾಂತಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1988
30 ಜಿ. ತೀರ್ಥಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1988
31 ಹೆಚ್. ಶಿವಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂ ನ್ 1998
32 ರಾ ಮ ಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜು ಲೈ 2000
33 ಜಿ. ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2000
34 ಎನ್. ಶ್ರೀಕಂಠ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2001
35 ಎಸ್.ಟಿ. ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 2004
36 ವಿ. ಆನಂದಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜು ಲೈ 2006
37 ಹೆಚ್.ವಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1988
38 ಹೆಚ್.ಆರ್. ಶಾರದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜು ಲೈ 1992
39 ಪಿ.ಜೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂ ನ್ 2007
40 ಎಸ್.ವಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು ಜನವರಿ 1980
41 ಟಿ. ಭೀಮರಾವ್ ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು ಮಾರ್ಚ್ 1993
42 ಎಂ.ಎಂ. ಮಲ್ಲನಗೌಡರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು ಜನವರಿ 1988
43 ಡಿ.ಆರ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1985
44 ಷಣ್ಮುಗಂ ಸುಂದರಂ ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು ಜನವರಿ 1988
45 ಎ. ಮಾರುತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1993
46 ಆರ್. ರಾ ಮು ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1985
47 ಕೆ.ಎನ್.ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು ಜೂ ನ್ 2001