ರಾಯಚೂರು
ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ರಾಯಚೂರು - 584 101.

ನೌಕರರ ವಿವರ                                      

ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ಜಿ.ಟಿ.ಎಫ್, ಉಗ್ರಾಣ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಗುಂಜ್ --- ಇಲ್ಲ
02 ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಉಗ್ರಾಣ/ಜಿ.ಟಿ.ಎಫ್ ಉಗ್ರಾಣ, ತಹಸೀಲ್ ಕಛೇರಿಯ ಹತ್ತಿರ --- ಇಲ್ಲ
03 ಜಿ.ಟಿ.ಎಫ್. ಉಗ್ರಾಣ, 1,2, ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್. --- ಇಲ್ಲ
04 ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಉಗ್ರಾಣ, ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ/ಜಿ.ಟಿ.ಎಫ್. ಉಗ್ರಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಹತ್ತಿರ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರ/ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್ ಉಗ್ರಾಣ --- ಇಲ್ಲ
05 ಜಿ.ಟಿ.ಎಫ್.ಉಗ್ರಾಣ, ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ/ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಉಗ್ರಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ/ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್. ಉಗ್ರಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಹಳೆ ಬಸ್‍ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ --- ಇಲ್ಲ

ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ