ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀಯುತರು ಪದನಾಮ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
1 ಡಿ. ಜಯದೇವರಾಜೇ ಅರಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2008
2 ಟಿ.ಎ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜುಲೈ 2004
3 ಹೆಚ್. ಬಿ. ಮಂಚಯ್ಯ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನವಂಬರ್ 2003
4 ಎಲ್. ಶಿವಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನವಂಬರ್ 2004
5 ಟಿ. ಉದಯ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜೂನ್ 1994
6 ಸಿ. ನಾಗರಾಜ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜುಲೈ 2004
7 ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜೂನ್ 2006
8 ಎನ್. ಡಿ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜುಲೈ 2004
9 ಎಂ. ಬಸವರಾಜು ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮೇ 2006
10 ಶಿವಮಹಾದೇವ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮೇ 2006
11 ಪಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣಮೂರ್ತಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2004
12 ಸತ್ಯಪ್ರಭಾವತಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2000
13 ಮಹೇಶ್‍ಚಂದ್ರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2000
14 ವರದರಾಜ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2005
15 ಶಾಲಿನಿ ಬಿ. ನಾಯಕ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2007
16 ಎಂ.ಎ. ಉಮಾ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2007
17 ಎಸ್. ವಾರಿಜ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2007
18 ಡಿ. ಗೋವಿಂದ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2006
19 ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1985
20 ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2010
21 ಎಂ.ಆರ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2010
22 ಎಸ್. ಡಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1988
23 ಜೋಸೆಫ್ ಅಂತೋಣಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 1993
24 ಎಂ. ಪಿ. ರಾಣಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 1996
25 ಸಿದ್ದಗಂಗೇಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2004
26 ಎಂ. ಎ. ಸಿರಾಜ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2003
27 ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 1993
28 ಕೆ. ಪಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 1988
29 ಶಿವಣ್ಣ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1988
30 ಕೆ. ಸಿ. ಜವರೇಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1988
31 ಎಂ. ಶಿವಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1988
32 ಟಿ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 1998
33 ಹನುಮೇಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2000
34 ಸೈಯದ್ ಐನುಲ್ಲಾ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2001
35 ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥರಾವ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2002
36 ವಿ.ಎಂ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2003
37 ಕೆ.ಟಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ನವಂಬರ್ 2004
38 ಎಂ. ಬೋರೇಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2005
39 ಎಂ.ಎಸ್. ಅರುಂಧತಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ. ಜನವರಿ 1988
40 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮಾಚಮ್ಮ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
41 ಎಂ.ಎಸ್. ತಾಂಡೇಲ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2007
42 ಎಂ. ಮಾದೇಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2006
43 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2006
44 ಮಲ್ಲೇಶ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2005
45 ಕೆ.ಎಸ್. ದಾಸೇಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2010
46 ಜಲೇಂದ್ರ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2010
47 ಎಂ.ಜೆ. ಮಹಾದೇವ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2010
48 ಹೆಚ್.ಎನ್. ಶಿವರಾಮಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2010
49 ಡಿ.ಎಂ. ಜಯರಾಮ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2010
50 ಮೈಕೇಲ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಚಾಲಕರು ಮೇ 1990
51 ಎನ್.ಸಿ. ಉತ್ತಪ್ಪ ಚಾಲಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1992
52 ಶಂಕರ್ ಚಾಲಕರು ಮೇ 1984
53 ವಿ. ಗೋಪಾಲ ಚಾಲಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1992
54 ಹೊನ್ನೇಗೌಡ ಚಾಲಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2004
55 ಪ್ರೇಮ್‍ಕುಮಾರ್ ಡೇವಿಡ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜನವರಿ 1976
56 ಮಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
57 ಎಂ.ಆರ್. ಗಾಯಿತ್ರಿ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜನವರಿ 1988
58 ಸಿ. ನಾಗರಾಜ ನಾ.ದ.ನೌ. ಮಾರ್ಚ್ 1976
59 ಸಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜನವರಿ 1988
60 ಬಿ. ಕೆ. ರಮೇಶ್‍ಬಾಬು ನಾ.ದ.ನೌ. ಜುಲೈ 2000
61 ಎನ್.ಎಸ್. ಸಣ್ಣೇಗೌಡ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜುಲೈ 2000
62 ವೈ.ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರರಾವ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2002
63 ಎನ್.ಎಸ್. ಸಿದ್ದರಾಜು ನಾ.ದ.ನೌ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009