ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀಯುತರು ಪದನಾಮ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
1 ಸಿ.ವಿ. ವರದಯ್ಯಂಗಾರ್(ಅಮಾನತ್ತು) ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009
2 ಜಾನ್ ಬಿ. ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜೂನ್ 2008
3 ಪಿ. ಮುರಳೀಧರ್‍ರಾವ್ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜೂನ್ 1985
4 ಶ್ರೀಹರಿ ಎಳಚಿತ್ತಾಯ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1992
5 ಪಿ. ಸರ್ವಜ್ಞರಾವ್ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜುಲೈ 1985
6 ಕೆ. ತಾರಾನಾಥ್ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2004
7 ವಸಂತಿ ಬಾಯಿ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮೇ 1988
8 ವಿದ್ಯಾ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜನವರಿ 1993
9 ಗುಣವತಿ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮೇ 2010
10 ಕೆ. ಜೀವಂದರ ಅಜ್ರಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 1993
11 ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1985
12 ಎನ್. ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 2007
13 ಎನ್. ರಘುನಾಥ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2009
14 ಬಿ. ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 2010
15 ಜಗದೀಶ್ ಎಂ. ಗೋಖಲೆ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1988
16 ಪುಟ್ಟಲಿಂಗಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1988
17 ಎಂ. ನಾಗೇಶ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 1993
18 ಜಗನ್ನಾಥ್‍ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 1998
19 ಸಿಸಿಲಿಯ ಟಿ. ಲಸ್ರಾದೋ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 1993
20 ಎಸ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 1995
21 ಎಂ.ವಿ. ರಾಜಣ್ಣ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2005
22 ಎಂ. ನಾಗಣ್ಣ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ನವಂಬರ್ 2004
23 ರೀಮಾ ಡೇನಿಯಲ್ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ. ಆಗಸ್ಟ್ 1985
24 ಕೃಷ್ಣ ಚಾಲಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 1999
25 ವಿ. ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಚಾಲಕರು ಜುಲೈ 1999
26 ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಾಲಿಯಾನ ಚಾಲಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 1993
27 ಚಂದ್ರಹಾಸ ಮಣಿಯಾಣಿ ಚಾಲಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 2005
28 ರವೀಂದ್ರ ಸಾಲಿಯಾನ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜನವರಿ 1988
29 ಹೇಮಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
30 ವಿಜಯ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜುಲೈ 1997
31 ಎಂ. ಅಬ್ಬಾಸ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1984
32 ಕೆ. ಯೋಗೇಶ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಮೇ 1992