ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀಯುತರು ಪದನಾಮ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
1 ಕೆ. ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 2008
2 ಡಿ.ಕೆ. ಜಯರಾಮ್ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2008
3 ವಿ. ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮೇ 2008
4 ಹಾಲಪ್ಪ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮೇ 1990
5 ಜಿ.ಎಸ್. ದಿವಾಕರ್ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನವೆಂಬರ್ 2004
6 ಅನುಪ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ನವಂಬರ್ 1989
7 ಜಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1993
8 ಎಸ್.ಎಸ್. ಸೋಮನಾಥ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ನವಂಬರ್ 2004
9 ಎ.ಎಸ್. ಬಾಬು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20-6
10 ಡಿ.ಎಸ್. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2007
11 ಆರ್. ಗೋವಿಂದರಾಜು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 1995
12 ಸಿ.ಎಂ. ಸತೀಶ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2008
13 ಬಿ.ಎಸ್. ದೇವಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 2009
14 ಕೆ. ಮುನಿರಾಜು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮಾರ್ಚ್ 2010
15 ಕೆ.ಎಂ. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 1983
16 ಬಿ.ವಿ. ವೆಂಕಟೇರ್ಶ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 1983
17 ಕೆ. ಜಿ. ಜಯರಾಮಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 1989
18 ಹೆಚ್. ವಿ. ಸುಮ್ಮೇಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1992
19 ಕೆ. ಮಹದೇವಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 1993
20 ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 1990
21 ಟಿ. ಕೃಷ್ಣ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 1990
22 ಚಿಕ್ಕರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2002
23 ಎಸ್.ಎ. ನಜರತ್ ಬಾನು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 1999
24 ವಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ನವಂಬರ್ 2004
25 ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2004
26 ಚಿನ್ನು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2005
27 ಹೆಚ್. ಟಿ. ವೆಂಕಟರಂಗಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2006
28 ಸಿ. ವಾಸುದೇವ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ. ಜೂನ್ 1991
29 ಮಹದೇವಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2007
30 ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಬಿ.ಟಿ. ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ನವಂಬರ್ 2008
31 ಎನ್. ರಾಜಶೇಖರ್ (1857) ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2008
32 ಹೆಚ್. ಆರ್. ಜಯರಾಮಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1988
33 ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2010
34 ಎಸ್. ರಮಾನಂದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2010
35 ಎಂ. ಡಿ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜುಲೈ 1990
36 ಎಂ. ಜಯರಾಮಯ್ಯ ನಾ.ದ.ನೌ. ಮೇ 1990
37 ರಾಮ ನಾ.ದ.ನೌ. ಆಗಸ್ಟ್ 1985
38 ಎಂ.ಆರ್. ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
39 ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
40 ವಡ್ಡಗಲ್ಲಯ್ಯ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
41 ಶಿವಣ್ಣ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜುಲೈ 1998
42 ಎಂ.ಡಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೇಗೌಡ ನಾ.ದ.ನೌ. ಆಗಸ್ಟ್ 1998
43 ಹೆಚ್.ಎಸ್. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜೂನ್ 2002
44 ಎನ್.ಎಸ್. ನಟರಾಜ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಆಗಸ್ಟ್ 2008
45 ಬಿ.ಸಿ. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜೂನ್ 2006