ಕಾರವಾರ
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಕಾರವಾರ - 581 301.

ನೌಕರರ ವಿವರ                                      

ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ಕೆಇಬಿ ಹತ್ತಿರ, ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ --- ---
02 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ --- ---
03 ಜಿ.ಎನ್.ರಸ್ತೆ --- ---
04 ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್, ಧಾರವಾಡ ರಸ್ತೆ --- ---

ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ