ಹಾವೇರಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಹಾವೇರಿ - 581 110.

ನೌಕರರ ವಿವರ                                      

ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಗುಟ್ಟಲ್ ರಸ್ತೆ --- ---
02 ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್ --- ---
03 ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ರಾಣ, ಗ್ಯಾಡಾಗ್ ರಸ್ತೆ --- ---
04 ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಉಗ್ರಾಣ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ. --- ---

ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ