ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀಯುತರು ಪದನಾಮ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
1 ಬಿ. ರಾಜಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2010
2 ಜಯಕುಮಾರ್ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜೂನ್ 2005
3 ಟಿ.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮಾರ್ಚ್ 2007
4 ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮೇ 2005
5 ಸಾಂಬಶಿವಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2005
6 ಕೆ. ರಮೇಶ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2005
7 ಅನೂರಾಧ ಜಿ.ಕೆ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2006
8 ಪಿ.ಎಸ್. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2007
9 ವಿ.ಆರ್. ನಟರಾಜ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2010
10 ಟಿ.ಆರ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2010
11 ಎನ್. ನಾರಾಯಣ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2009
12 ಜಿ.ಬಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2010
13 ಕಂಬಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2004
14 ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2004
15 ಎಸ್. ಡಿ. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2004
16 ಜಗದೀಶ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2005
17 ಶಿವಣ್ಣ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2005
18 ಹೆಚ್.ಕೆ. ಲೀಲ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಏಪ್ರಿಲ್ 1988
19 ವೈ.ಜೆ. ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2004
20 ವೈ.ಬಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2004
21 ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2004
22 ಹೆಚ್. ಲಕ್ಷ್ಮೇಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2004
23 ದೇವರಾಜಾಚಾರಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2005
24 ಎಂ. ನಾಗರಾಜ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2005
25 ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2005
26 ಕೆ.ಜೆ. ನಾಗರಾಜ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2005
27 ಬಿ.ಪಿ. ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2005
28 ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2006
29 ಎ.ಎಸ್. ಕುಮಾರ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2006
30 ಪ್ರೇಮ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ. ಮೇ. 1990
31 ರಾಮೇಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2007
32 ದೇವರಾಜು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮಾರ್ಚ್ 1988
33 ಆರ್.ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2010
34 ಪಿ. ಕರಿಯಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2005
35 ಪಿ. ರಾಜು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009
36 ಸಿ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2010
37 ಆರ್. ಪರಶುರಾಮ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2010
38 ಲಿಂಗರಾಜು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2010
39 ಎನ್. ಚಂದ್ರ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2010
40 ಜಗಶೆಟ್ಟಿ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
41 ಹೆಚ್.ಎನ್. ಅಪ್ಪೇಗೌಡ ನಾ.ದ.ನೌ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1985
42 ಮಂಜೇಗೌಡ ಹೆಚ್.ಎನ್. ನಾ.ದ.ನೌ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1996
43 ಡಿ.ಆರ್. ಗಂಗಾನಾಯಕ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಮಾರ್ಚ್ 1988
44 ಕೆ.ಜಿ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಾ.ದ.ನೌ. ಮೇ 1994
45 ಎಂ.ಜಿ. ಮಲ್ಲೇಶ ನಾ.ದ.ನೌ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1985
46 ಎಂ. ದೇವಯ್ಯ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
47 ಹೆಚ್.ಎನ್. ನಿಂಗೇಗೌಡ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
48 ಶಿವೇಗೌಡ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
49 ಎಂ. ಗಣೇಶ್‍ಕುಮಾರ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
50 ಕೆ.ಸಿ. ಗಂಗಪ್ಪ ನಾ.ದ.ನೌ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1985
51 ಗೀತಾಮಣಿ ನಾ.ದ.ನೌ. ಮಾರ್ಚ್ 1997
52 ವೈ.ಎಸ್. ಸಣ್ಣಪ್ಪ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜುಲೈ 2000
53 ಎಸ್. ಗೋಪಿ ನಾ.ದ.ನೌ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2004
54 ಎನ್. ಗೋಪಾಲ ನಾ.ದ.ನೌ. ಮೇ 2006