ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಇಂದರ್‍ದಾಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ - 585 101.

ನೌಕರರ ವಿವರ                                      

ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ಅಲ್ಲಂದ್
1. ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಉಗ್ರಾಣ
2. ಸರ್ಕಾರಿ ಉಗ್ರಾಣ
3. ಸ್ವಂತ ಉಗ್ರಾಣ
--- 08477-202413
02 ಅಫಜಲ್‍ಪುರ:
1. ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಉಗ್ರಾಣ
2. ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಉಗ್ರಾಣ
3. ಸ್ವಂತ ಉಗ್ರಾಣ
--- 084700-583074
03 ಚಿಂಚೋಳಿ
1. ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಉಗ್ರಾಣ
2. ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಉಗ್ರಾಣ
3. ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಉಗ್ರಾಣ
--- 08475-273058
04 ಜವಾರ್ಗಿ
1. ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಉಗ್ರಾಣ
2. ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಉಗ್ರಾಣ
3. ಸರ್ಕಾರಿ ಉಗ್ರಾಣ
4. ಪಾಟಿಲ್ ಉಗ್ರಾಣ
--- 08442-346080
05 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಐ.ಆರ್.ಎ. ಟಿನಿಷ್ಡ್ ಉಗ್ರಾಣ --- 08472-423540
06 ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸರ್ದಾರ್ ಉಗ್ರಾಣ (2 ಉಗ್ರಾಣ) --- 08472-423258
07 ಚಿತ್ತಾಪುರ
1. ಸರ್ಕಾರಿ ಉಗ್ರಾಣ
2. ಸ್ವಂತ ಉಗ್ರಾಣ
--- 08472-386112
08 ಶಹಾಬಾದ್, ಮದರಸಾ ಅರೇಬಿಯಾ, ಅನ್ವರ್ ಉಲೂಮ್ ಉಗ್ರಾಣ, ಶಹಾಬಾದ್ --- 08474-364059

ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ಗುಲ್ಗರ್ಗಾ, ಜಗತ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ --- ---