ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀಯುತರು ಪದನಾಮ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
1 ಕೆ. ಎ. ಶಿವಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2008
2 ಎ.ಹೆಚ್. ತಳವಾರ್ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 1991
3 ಕೆ.ಸಿ. ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2002
4 ಪಿ.ಎಸ್. ರಜಪೂತ್ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2006
5 ಶಿವಾನಂದರೆಡ್ಡಿ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2006
6 ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನವಂಬರ್ 2006
7 ಸಿ. ಕೃಷ್ಣ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2007
8 ಬಿ.ಕೆ. ಹಸನ್ ಸಾಬಿ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 1999
9 ಜಿ.ಎಸ್. ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜೂನ್ 2008
10 ಎಸ್. ಲೋಕೇಶಪ್ಪ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜೂನ್ 2010
11 ಆರ್.ಹೆಚ್. ನಿಕ್ಕಂ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2002
12 ಚೆನ್ನಬಸವಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 2001
13 ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 1989
14 ಟಿ. ನಾಗಭೂಷಣ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ನವಂಬರ್ 2004
15 ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2005
16 ಟಿ.ಒ. ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2001
17 ಪಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2003
18 ಸಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2008
19 ಗಂಗಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 1986
20 ಕೆ. ದಾದಾಪೀರ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 1990
21 ಹೆಚ್.ಕೆ. ರಮೇಶಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2003
22 ಹೆಚ್.ಜಿ. ಬಸಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2002
23 ಕೆ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 1998
24 ಕೆ. ದಿಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2001
25 ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2004
26 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2005
27 ಜಿ.ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2008
28 ಡಿ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2009
29 ಕೆ.ಎಂ. ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2010
30 ಶಣ್ಮುಗ ಸುಂದರಂ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2009
31 ಜಿ.ಹೆಚ್. ಶಾಂತವೀರಪ್ಪ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜೂನ್ 1989
32 ಕೆ. ಶಿಕಾರಪ್ಪ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
33 ಬಿ.ಎಸ್. ನಡುವಿನಮನಿ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜೂನ್ 1995
34 ವಿ.ಹೆಚ್. ಕರಿಬಸಪ್ಪ ನಾ.ದ.ನೌ. ಆಗಸ್ಟ್ 2005
35 ಎನ್.ಎಸ್. ಸತೀಶ್‍ಕುಮಾರ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2007
36 ಷರೀಫ್ ಸಾಬ್ ಚಾಲಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2002