P AS CPj/A ɸg êw/Aivg z Aii APAz PAi wzg
1 P. PzAqgi f ܥPg CPçg 2008
G ܥPg, P.g...
2 JA. CvŮ Pbj ܥPg DU 2010
3 J. e. iAiiZj jAi AiPg DU 2004
4 f.Dg. dAiĹA jAi AiPg dj 2006
5 J.Z. êĸã jAi AiPg dj 2006
6 .Dg. P jAi AiPg iZ 2008
7 Z. dAigi jAi AiPg Ag 2008
8 J.J. AeUq jAi AiPg ɥAg 2009
9 Z.J. UgĹzAi jAi AiPg ɥAg 2009
10 jAi AiPg Ag 2009
11 Dg. DAd QjAi AiPg DU 2002
12 P.. zݰA QjAi AiPg DU 2002
13 n. iz QjAi AiPg DU 2002
14 JA. Ĥgd QjAi AiPg dj 2003
15 JA. PAq QjAi AiPg dį 2003
16 J.Dg. zAivĮ QjAi AiPg Ag 2004
17 J.. P QjAi AiPg DU 2006
18 Pȵڪw QjAi AiPg dj 2006
19 sgz QjAi AiPg sɧj 2007
20 J. PȵAi QjAi AiPg DU 2002
21 J.. APlgt QjAi AiPg DU 2009