ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀಯುತರು ಪದನಾಮ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
1 ಕೆ. ಕೋದಂಡರಾಮ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2008
ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕ.ರಾ.ಹ.ನಿ.
2 ಎಂ. ಅತಾವುಲ್ಲ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2010
3 ಎಸ್. ಜೆ. ಮಾಯಾಚಾರಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2004
4 ಜಿ.ಆರ್. ವಿಜಯಸಿಂಹ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 2006
5 ಎನ್.ಹೆಚ್. ಭೀಮಸೇನ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 2006
6 ವಿ.ಆರ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮಾರ್ಚ್ 2008
7 ಹೆಚ್. ಜಯರಾಮ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ನವಂಬರ್ 2008
8 ಎನ್.ಎಲ್. ಮಂಜೇಗೌಡ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009
9 ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009
10 ರೇವಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ನವಂಬರ್ 2009
11 ಆರ್. ಆಂಜನಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2002
12 ಕೆ.ಬಿ. ಸಿದ್ದಲಿಂಬಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2002
13 ಟಿ. ಮಾದಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2002
14 ಎಂ. ಮುನಿರಾಜು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 2003
15 ಎಂ. ಕೊಂಡಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2003
16 ಎಸ್.ಆರ್. ಹಿದಾಯತುಲ್ಲ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ನವಂಬರ್ 2004
17 ಎಸ್.ಸಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2006
18 ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 2006
19 ಭೈರವಪ್ರಸಾದ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2007
20 ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2002
21 ಎಸ್.ವಿ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2009