ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀಯುತರು ಪದನಾಮ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
1 ಎಂ.ಸಿ. ಗಂಗಾಧರ್ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಭಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮಾರ್ಚ್ 2008
1 ಸಿ.ಎ. ವಿಠ್ಠಲ್‍ರಾವ್, ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ರಾ.ಹ.ಕಾ.ನಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 20099
2 ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 2004
3 ಡಿ. ಶಿವಣ್ಣ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2004
4 ಸಿ. ಸುಂದರ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2003
5 ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಶಂಕರ್ ನಾಯಕ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2003
6 ಜೆ.ಆರ್. ಡಿಸೋಜ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2007
7 ಎಸ್.ಎನ್. ರೆಡ್ಡಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2007
8 ಕೆ.ಎ. ಮಾದೇಗೌಡ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಏಪ್ರಿಲ್ 1986
9 ಹೆಚ್. ಬಿ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2000
10 ಕೆ.ಎಂ. ಕಾಶೀನಾಥ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1994
11 ಎ.ಎಲ್. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1988
12 ಸಿ.ಎಸ್. ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1988
13 ಎಸ್.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1988
14 ಗ್ರೆಗೋರಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 1983
15 ಬಿ.ಬಿ. ಪಾರ್ವತಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 1993
16 ಸಿ.ಪಿ. ಪಾಂಡುರಂಗಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುನ್ 1998
17 ಟಿ.ಎಸ್. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1998
18 ಕೆ.ಎಂ. ರಾಮಣ್ಣ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1998
19 ಕೆ.ಎನ್. ಹೊನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2007
20 ವೈ.ಬಿ. ಬೊರೇಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2006
21 ಕೆ.ಎಸ್. ವನಜಾಕ್ಷಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1988
22 ರಾಜಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2007
23 ವೈ.ಸಿ. ರತ್ನಾಕರ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1988
24 ಮಾಲಿ ಮರಿಯಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009
25 ಜಿ.ಪಿ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ನಾ.ದ.ನೌ. ಆಗಸ್ಟ್ 1983
26 ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜನವರಿ 1988
27 ಎಂ.ಆರ್. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
28 ವೈ.ಎನ್. ತಿಪ್ಪೇಶಪ್ಪ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
29 ಗಣೇಶ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜೂನ್ 2001
30 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾ.ದ.ನೌ. ಮೇ 2005
31 ಮೋಹನ ಚಾಲಕ ಏಪ್ರಿಲ್ 1994