ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀಯುತರು ಪದನಾಮ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
1 ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನವಂಬರ್ 2008
2 ಬಿ.ಎಸ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2007
3 ಕೆ.ಎಸ್. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಛೇರಿ ವೈವಸ್ಥಾಪಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2007
4 ಆರ್. ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2002
5 ಎಸ್.ಎಂ. ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2006
6 ಎಸ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2007
7 ಸಿ. ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2007
8 ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 2006
9 ಎಂ. ಮಲ್ಲೇಶ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2007
10 ಎನ್. ರಾಜಶೇಖರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2009
11 ಬಂಗಾರು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2009
12 ಎಸ್. ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2002
13 ಬಿ.ವಿ. ಜಯರಾಮಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2002
14 ಎಸ್. ರಮಾನಂದಸ್ವಾಮಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2002
15 ಕೆ.ಟಿ. ದಾಸಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2002
16 ತಮ್ಮಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2002
17 ಪುಟ್ಟಲಿಂಗಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2002
18 ರಂಗಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2002
19 ಎಸ್.ಆರ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ನವಂಬರ್ 2005
20 ಬಸವರಾಜು (1642) ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 2005
21 ಬಸವರಾಜು (1826) ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2006
22 ಎನ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2005
23 ವೈ.ಆರ್. ಲಕ್ಕೇಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ನವಂಬರ್ 2007
24 ಕೆ.ಸಿ. ಶಂಕರ್ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2002
25 ಬಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ. ಜೂನ್ 2005
26 ಸಿ.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2008
27 ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್.ಸಿ. ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2006
28 ವಿ.ಜೆ. ಜವರಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2009
29 ಬಿ.ಎಸ್. ಬಾಳಲಿಂಗೇಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2004
30 ಶಾಂತ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2010
31 ಕೆ.ಎಲ್. ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2010
32 ಎಂ. ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2010
33 ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜುಲೈ 2002
34 ಬಿ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ ಜೀಯರ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜುಲೈ 2002
35 ಕೆ.ಎಸ್. ಗಂಗಾಧರ್ ನಾ.ದ.ನೌ. 2002
36 ಶಂಕರ ನಾ.ದ.ನೌ. ಆಗಸ್ಟ್ 2002
37 ಎನ್.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ ನಾ.ದ.ನೌ. ಆಗಸ್ಟ್ 2005
38 ಶರವಣ ಚಾಲಕರು ಜುಲೈ 2002
39 ವಿ. ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಚಾಲಕರು ಜುಲೈ 2002
40 ಬಿ. ಬಸವರಾಜು (2028) ಚಾಲಕರು ಜುಲೈ 2002