ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀಯುತರು ಪದನಾಮ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
1 ವಿ.ಜಿ. ರಾಥೋಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜೂನ್ 2009
2 ಎಂ.ಸಿ. ಶಶಿಧರ್ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜುಲೈ 2007
3 ಎಸ್.ಎಸ್. ಕೆಂಗನಾಳ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಏಪ್ರಿಲ್ 1994
4 ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ಗೋಣಿ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 1996
5 ಎಸ್.ಎಸ್. ಪತ್ತಾರ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2006
6 ಎಂ.ಎಂ. ಪೆಂಡಾರಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2009
7 ಶಾಂತಪ್ಪ ಪತ್ತಾರ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2010
8 ರಾಥೋಡ್ ಎಲ್.ಎ. ಚಾಲಕರು ಜುಲೈ 1991
9 ವಿ.ಜೆ. ಲಮಾಣಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1994
10 ಎಸ್.ಎ. ನದಾಫ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1994
11 ಆರ್.ಟಿ. ಕರಾಂಡೆ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 1993
12 ಡಿ.ವೈ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 1993
13 ಎ.ಬಿ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 1987
14 ಎಸ್.ಟಿ. ಹಿರಂಡಗಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟೆ 1983
15 ಎಸ್.ಜೆ. ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 1986
16 ಎಸ್.ಎಸ್. ಸುಲಾಕೆ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1988
17 ಟಿ.ಎಸ್. ಜಾಧವ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1992
18 ಪಿ.ಜಿ. ಜೋಷಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 1994
19 ಎಂ. ಜಿ. ನೇದಲಗಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 1993
20 ನರಸಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2000
21 ವಿ.ಪಿ. ಜಂಗಿನಮಠ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2002
22 ಬಿ.ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2002
23 ಎಲ್.ಬಿ. ಲಮಾಣಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2005
24 ಬಿ.ಬಿ. ಮೇಲಿನಮನಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2005
25 ಬಿ.ಕೆ. ಕಗ್ಗೊಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2007
26 ಎಸ್. ಬಿ. ಹಿರೇಮಠ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2002
27 ಜಿ.ಎ. ಹೆರಕಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ ಜನವರಿ 1988
28 ವೈ.ಕೆ. ಚಲವಾದಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2009
29 ಎಸ್.ಜಿ. ಅಂಬಲಗಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2005
30 ಎಂ.ಸಿ. ಮುಷರಫ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜನವರಿ 1988
31 ಸಿ.ವೈ. ಚಲವಾದಿ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
32 ಜಡ್.ಆರ್. ಮಕಾನ್‍ದಾರ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
33 ಎಸ್.ಎಸ್. ತಾಳಿಕೋಟಿ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
34 ಎಲ್.ಎಸ್. ಚಲಮಿ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜನವರಿ 1988
35 ಬಿ.ಬಿ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
36 ಎಂ.ಎಸ್. ಗುಂದಗಿ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜನವರಿ 1988
37 ಬಿ.ಆರ್. ಜೋಗುಳ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
38 ಎಸ್.ಎಲ್. ನಾಯ್ಕ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
39 ಎಲ್.ಎ. ರಾಥೋಡ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜೂನ್ 1991
40 ಬಿ.ಆರ್. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಡೋಣುರ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
41 ಎಂ.ಆರ್. ಮಕಂದರ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993