ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀಯುತರು ಪದನಾಮ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
1 ಕೆ.ಎಸ್. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಅಮಾನತ್ತು) ಜನವರಿ 2007
2 ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010
3 ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮು ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನವಂಬರ್ 2009
4 ಕೆ. ವಸುದೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮೇ 1993
5 ಶಿವಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಕುರಿ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1992
6 ಮುನೀರ್ ಬಾಷ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮಾರ್ಚ್ 1987
7 ಬಿ.ಹೆಚ್. ಗಂಗಾಧರ್ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2002
8 ಎಲ್.ಹೆಚ್. ಗುಂತಕಲ್ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2010
9 ಬಿ. ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2000
10 ಎಂ.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 1997
11 ಹೆಚ್. ಶ್ರೀಶೈಲಕುಮಾರ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 1989
12 ಪಿ. ಜಗದೀಶ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2006
13 ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ವಿ.ಹೆಚ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮಾರ್ಚ್ 2003
14 ರಾಮಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009
15 ಸಿ.ಪಿ. ಧರ್ಮಲಿಂಗಂ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2009
16 ಲತಾ ಪಿ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2010
17 ಎಸ್. ಪಾಂಡುರಂಗ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು (ಅಮಾನತ್ತು) ಜೂನ್ 1994
18 ಬಿ. ಕಟ್ಟೇಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ನವಂಬರ್ 2001
19 ಕೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2002
20 ಓ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1986
21 ಬಿ. ಕೆ. ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 1985
22 ಕೆ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 1993
23 ಎಸ್. ಡಿ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ. 1993
24 ಎಂ.ಜಿ. ಯಶವಂತರಾವ್ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ. ಆಗಸ್ಟ್ 1992
25 ಜಿ. ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2000
26 ಎಸ್.ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2004
27 ಹೆಚ್.ಆರ್. ನಾಗೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2009
28 ಜಿ. ಪ್ರಕಾಶ್‍ಮೂರ್ತಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009
29 ಹೆಚ್.ಎನ್. ಲೋಕೇಶ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2009
30 ಎನ್. ಬಸವರಾಜು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2009
31 ಮಹಮ್ಮದ್ ರಹಮತ್ ಉಲ್ಲಾ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
32 ಏಕನಾಥರಾವ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
33 ಮಂಜುಳ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜನವರಿ 1998
34 ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಚಾಲಕರು ಜೂನ್ 2004