ಬೆಳ್ಳಾರಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಬುಡಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮೋತಿ ವೃತ್ತ,
ಬೆಳ್ಳಾರಿ - 583 101.
ದೂರವಾಣಿ - 08392 - 276283
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ - 08392 - 27683

ನೌಕರರ ವಿವರ                                      

ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಐ.ಆರ್.ಎ., ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬೆಳ್ಳಾರಿ --- 250175
02 ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬೆಳ್ಳಾರಿ --- 250175
03 ಹೊಸಪೇಟೆ ಐ.ಆರ್.ಎ., ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೊಸಪೇಟೆ --- 431263
04 ಹೊಸಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೊಸಪೇಟೆ --- 431263
05 ಸೊಂದೂರು, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸೊಂದೂರು --- 560389
06 ಸಿರುಗುಪ್ಪ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸಿರುಗುಪ್ಪ --- 620358
07 ಹೆ.ಬಿ. ಹಳ್ಳಿ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬೆಳ್ಳಾರಿ --- 320583
08 ಕೊಟ್ಟೂರು 1, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೊಟ್ಟೂರು --- 356309
09 ಕೊಟ್ಟೂರು 2, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೊಟ್ಟೂರು --- 356309
10 ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ --- 840387

ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ