ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀಯುತರು ಪದನಾಮ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
1 ವಿ. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಬಾಪಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2010
2 ಎಸ್. ವಿ. ಅಜವಾನ್ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜುಲೈ 1992
3 ಟಿ. ಇಂದುಮತಿ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜೂನ್ 1993
4 ಎ.ಎ. ಗೋಳಸಂಗಿ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮೇ 2006
5 ಬಿ.ಎಂ. ಕೋಹಳ್ಳಿ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜೂನ್ 2007
6 ಆರ್. ಬಿ. ಯೋಗಾನಂದಯ್ಯ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜುಲೈ 1992
7 ವಿ. ವಿ. ಕಾರೇಕರ್ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2010
8 ಎಸ್.ಎ. ಅರಕೇರಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1995
9 ಹೇಮಲತ ಎಳ್ಳುರ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 1988
10 ಕೆ. ಸುನಂದ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 1984
11 ಎಲ್. ಸಿ. ಮಾವನೂರಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 1994
12 ಎಸ್. ಎಸ್. ಗಾಣಿಗೇರ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 1984
13 ಎಸ್.ಬಿ. ಪರೀಟ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1993
14 ಎಸ್.ಬಿ. ತನಕಬರಗಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 1990
15 ಎಸ್.ಕೆ. ದೇವನಾಳ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 1993
16 ವಿ.ಎಸ್. ಹಿಡದುಗ್ಗಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 2003
17 ಮಮತ ಎಲ್. ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 1993
18 ಗೀತಾ ಬಿ.ಎಲ್. ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1992
19 ಎಸ್. ಪಿ. ಚವ್ಹಾಣ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೇ 2009
20 ಎಸ್.ಎಂ. ನಾಯಕ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2009
21 ಎಸ್.ಎ. ಹಿಡದುಗ್ಗಿ ನಾ.ದ.ನೌ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1984
22 ಬಿ.ಎಸ್. ಮಾಲ್ಗೋಳ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
23 ಬಿ.ಡಿ. ಕೋಲಾಕರ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
24 ಆರ್. ಎಸ್. ಗುಡಜ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜುಲೈ 2000