ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀಯುತರು ಪದನಾಮ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
1 ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಉ.ನಿ.,ಆ.ನಾ.ಸ. ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010
2 ಡಿ.ಆರ್. ಸಾವಂತ್ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2010
3 ಬಿ.ಆರ್. ಪದ್ಮಜ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜುಲೈ 2005
4 ಸುಭಾಕರ್ ರಾವ್ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜೂನ್ 2005
5 ಕೆ.ಎನ್. ಸುರೇಶ್ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2007
6 ಎಸ್. ರಾಜು ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜುಲೈ 2007
7 ಜಿ.ಎಸ್. ವಾಸುದೇವ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮೇ 2008
8 ಎನ್. ರಮೇಶ್ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮೇ 2003
9 ಟಿ.ಎಸ್. ಶೀಲ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮೇ 2001
10 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ನವಂಬರ್ 2004
11 ಎಸ್.ವಿ. ರವೀಂದ್ರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 2001
12 ಡಿ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2005
13 ಕಮಲ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1993
14 ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2007
15 ಎಸ್.ಪಿ. ಹೆಗಡೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2008
16 ಎಸ್.ವಿ. ಸುಂದರ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2007
17 ಬಿ.ಕೆ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2009
18 ಎ.ಎಸ್. ಜಗದೀಶ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2010
19 ಎನ್.ಎಸ್. ಮಿರ್ಜ ಚಾಲಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2009
20 ಬಿ.ಎನ್. ನಾಗರಾಜ ಗುಪ್ತ ಚಾಲಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 2007
21 ಕೆ. ಆಂಜಿ ಚಾಲಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2008
22 ಪಿ. ಜಯರಾಮ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2009
23 ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 1997
24 ಎನ್.ಸಿ. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1993
25 ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 2009
26 ಪಿ.ಟಿ. ರಾಮಣ್ಣ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1993
27 ಎಂ.ಎಸ್. ಗುಂಡೂರಾವ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1993
28 ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ವಿ. ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 1997
29 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಿ. ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1993
30 ಎಂ.ವಿ. ಶಶಿಧರ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1993
31 ಬಿ. ಶಿವಣ್ಣ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1993
32 ಬಿ. ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1993
33 ಟಿ.ಹೆಚ್. ರುದ್ರಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2008
34 ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ನವಂಬರ್ 1998
35 ಎಂ. ನಾಗರಾಜ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1993
36 ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1993
37 ಎಂ. ಆಂಜನಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮಾರ್ಚ್ 1998
38 ಎ.ಎನ್. ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 1997
39 ಆರ್. ಪ್ರೇಮಲೀಲ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2000
40 ಬಸವೇಗೌಡ ಜಿ. ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 1997
41 ರವೀಂದ್ರಪ್ಪ ಮುದಿಗೌಡರ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 1997
42 ಎನ್. ಶಂಕರ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 1997
43 ವಿ. ರಾಜು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 1997
44 ಪಿ. ಎಂ. ಪುಷ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2002
45 ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮಾರ್ಚ್ 2002
46 ಎಂ. ಕೆ. ನಾಗರಾಜ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2005
47 ಡಿ. ಚಿಕ್ಕಬಸವಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1993
48 ಬಿ. ಶಿವರಾಮ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1993
49 ಆರ್. ಜಯರಾಮ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1993
50 ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1993
51 ಪಿ. ಮಹದೇವಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 1997
52 ಸುಧಾಕರ ಅಮೀನ ¹.¹.n. ಡಿಸಂಬರ್ 2003
53 ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮಾರ್ಚ್ 2003
54 ಕುಮಾರ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1999
55 ಎಸ್. ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1993
56 ಹೆಚ್. ಗೋವಿಂದರಾಜು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2007
57 ಆರ್. ಶಾರದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ನವಂಬರ್ 2004
58 ಬಿ. ನಾಗರಾಜು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1993
59 ದೇವರಾಜಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 2007
60 ವೈ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 1993
61 ಸಣ್ಣದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸಂಬರ್ 2008
62 ಪಿ. ಜಗದೀಶ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ನವಂಬರ್ 2008
63 ಟಿ. ಜಿ. ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009
64 ಎಂ.ಹೆಚ್. ದೇವರಾಜು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2009
65 ಸಿ. ರಮೇಶ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2009
66 ವಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2009
67 ಪಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2009
68 ಹೆಚ್.ಕೆ. ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2009
69 ಎಸ್. ಡಿ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2009
70 ©.J¯ï. ರಾಜ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2009
71 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009
72 ಎ. ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂನ್ 2010
73 ಎಲ್. ನಂಜಯ್ಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2010
74 J¯ï. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2010
75 ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010
76 ರಂಗನಾಥಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2010
77 ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2010
78 ಆರ್. ಸದಾಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2010
79 ನಾರಾಯಣ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜುಲೈ 2010
80 ಎನ್. ಗಣೇಶ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2010
81 ¹. ªÀÄĤ¸Áé«Ä ನಾ.ದ.ನೌ. ಜನವರಿ 1993
82 ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜನವರಿ 1993
83 ಬಿ. ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜನವರಿ 1993
84 ಆರ್.ಸಿ. ರಾಮಯ್ಯ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜನವರಿ 1993
85 ಕಾಳೇಗೌಡ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜನವರಿ 1993
86 ಕೆ. ಮುನಿಮಾರ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
87 ನಂಜಪ್ಪ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜನವರಿ 1993
88 ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜುಲೈ 1997
89 ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜುಲೈ 1997
90 ಜಿ. ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜುಲೈ 1997
91 ಅಶ್ವತ್ಥಕುಮಾರ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜುಲೈ 1997
92 ವಿ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ನಾ.ದ.ನೌ. ಡಿಸಂಬರ್ 1993
93 ಬೈರಪ್ಪ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜೂನ್ 2001
94 ಟಿ. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜೂನ್ 1995
95 ಬಿ.ಸಿ. ನಾಗರಾಜ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜೂನ್ 1999
96 ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಎನ್. ನಾ.ದ.ನೌ. ಜುಲೈ 2000
97 ನಾಗವೇಣಿ ಎಸ್. ನಾ.ದ.ನೌ. ನವಂಬರ್ 1999
98 ಅಂಟೋಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಮೇ 2003
99 ವಿ. ಗಜರಾಜನ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಮೇ 1990
100 ಟಿ. ರಾಜು ನಾ.ದ.ನೌ. ಮೇ 2005
101 ಎ. ಕಾಳರಸಯ್ಯ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜನವರಿ 2002
102 ಹನುಮಯ್ಯ ನಾ.ದ.ನೌ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2002
103 ಎನ್. ನಾಗರಾಜ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜೂನ್ 2003
104 ಅಮೀರ್ ಜಾನ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜುಲೈ 1997
105 ಕೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ನಾ.ದ.ನೌ. ಮಾರ್ಚ್ 2003
106 PÉ.J¸ï. AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà ನಾ.ದ.ನೌ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2003
107 JA.¹. ಗೋಪಾಲ AiÀÄå ನಾ.ದ.ನೌ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2003
108 Dgï. ªÀÄĤರಾಜÄ ನಾ.ದ.ನೌ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2003
109 ಇಕ್ಬಾಲ್ ಪಾಷ ನಾ.ದ.ನೌ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2003
110 ಆರ್.ಎನ್. ಬಾಲಪ್ಪ ನಾ.ದ.ನೌ. ಮಾರ್ಚ್ 2005
111 ಜಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾ.ದ.ನೌ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2008
112 ಸಿ.ಎಂ. ನಾಗಪ್ಪ ನಾ.ದ.ನೌ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2008
113 ಸಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾ.ದ.ನೌ. ಆಗಸ್ಟ್ 2008
114 ಆರ್. ಬಾಬು ನಾ.ದ.ನೌ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2008
115 ಎಂ.ಸಿ. ದೇವೇಗೌಡ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜುಲೈ 2003
116 ಕೆ.ಎನ್. ನಿಂಗಪ್ಪ ನಾ.ದ.ನೌ. ಜೂನ್ 2001
117 ಸರೋಜಮ್ಮ ನಾ.ದ.ನೌ. ನವಂಬರ್ 2009