ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 
#16/1 ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಪ್ರದೇಶ, ವಸಂತನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು-560 052

ದೂರವಾಣಿ 22254542, 22251682, 22252494
ಗ್ರಾಂ KARFOOD